Project info

  • Drogi
  • Gmina Sicienko

  • 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukowiec od km 0+000 do km 1+217

Zakres robót:

  • wykonanie robót ziemnych
  • wykonanie zabezpieczenia kabli
  • wykonanie podbudowy z kruszywa
  • wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni
  • wykonanie zjazdów, poboczy i skarp