Project info

  • Drogi
  • Urząd Gminy Zakrzewo

  • 2020

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo

Zakres robót:

  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne
  • budowa przepustów
  • budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
  • budowa chodników - ścieżki pieszo-rowerowej
  • przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz kabla energetycznego NN